Суббота, 31.10.2020, 18:46
Приветствую Вас Гость | RSS

Меню сайту
Наше опитування
Помог ли сайт в обучение ?
Всего ответов: 128
Answer Me
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Вступ

ВСТУП

Програма «практичний курс іноземної мови» призначена для студентів немовних спеціальностей педагогічних вузів, які продовжують вивчення англійської мови, розпочате у середньому навчальному закладі. Програма розрахована на 140 години аудиторної роботи потягом першого та другого років навчання. Розподіл годин по семестрам має такий вигляд:

Загальна кількість - 140 години

            І семестр                                                           ІІ семестр                
             68 год.                                                                 72 год.
У процесі навчання іноземної мови необхідно виходити з таких положень:
- усне мовлення, читання, переклад-види мовленнєвої діяльності, які є метою і засобом навчання іноземної мови; переклад крім того, є одним з засобів контролю розуміння прочитаного;
- фонетика і граматика постають як новий матеріал, під час роботи з яким, у студентів формуються мовленнєві вміння і навички.
При організації процесу навчання іноземної мови важливо враховувати, що: навчання всім видам мовленнєвої діяльності ведеться комплексно; формування навику вимови проходить у тісній єдності з оволодінням граматичними моделями, навичками усного мовлення та читання протягом всього курсу навчання;оволодіння лексичним матеріалом відбувається у роботі над текстом підручників, газет, літератури за фахом; виконання окремих видів роботи та ряду тренувальних вправ (лексичних, граматичних, фонетичних) переноситься на самостійне опрацьовування, щоб висвободити час на заняттях для розвитку мовленнєвих навичок.
 Мета курсу - надати фонетичні, морфологічні та синтаксичні знання з англійської мови.
Завдання курсу: навчити читанню, письму ,перекладу текстів за фахом. Надати знання з фонетики, граматики, елементів словотвору, синтаксису.

І. Мовленнєві вміння та навички на кінець
 першого року навчання.


І курс, систематизуючи та узагальнюючи знання з англійської мови, які отримані в середніх навчальних закладах, закладає фонетичну, лексичну і граматичну базу для подальшої роботи студента над мовою. Особлива увага приділяється корекції або постановці стандартної вимови (оволодіння звуками за основними типами інтонації) та розвитку навичок усного мовлення. На цьому ж курсі відбувається навчання читанню літератури за фахом широкого профілю.
        
На кінець І курсу студент повинен:
1. Уміти правильно артикулювати англійські звуки, знати відповідні їм позначки транскрипції з тим, щоб вміти озвучувати будь-яке слово з англо-російським, англо - українським словником;
2. Інтонаційно правильно оформлювати розповідні, питальні, спонукальні речення за допомогою пауз, фразового наголосу, руху основного тону, методичних завершень, ритмічних груп, темпу;
3.  Уміти вести бесіду (задавати питання, відповідати на питання коротко та розгорнуто). Робити повідомлення на базі активно вивченої лексики (обсяг повідомлення 10-12 речень);
4. Уміти, як при зоровому сприйнятті, так і на слух, розуміти текст, що містить у собі активно засвоєний лексичний та граматичний матеріал  (розуміння монологічної та діалогічної мови);
5. Уміти читати незнайомий  текст, що містить у собі активно і рецептивно пройдений лексичний і граматичний матеріал (в ньому може бути близько 3-4 % незнайомих слів: інтернаціональних та утворених на основі засвоєних засобів словотвору).

ІІ. Засоби  контролю наприкінці І року навчання.

1. Контроль мовленнєвих навичок і умінь.
1)    Сприйняття зв’язного тексту на слух і переказ його рідною мовою:

текст за тематикою І курсу                             незнайомий;
              лексико-граматичний матеріал                      пройдений активно (в тексті може    
                                                                                         бути 2% незнайомих слів);  
              обсяг матеріалу                                                300 друкованих знаків;
              темп мовлення диктора                                   120-140 слів у хвилину;
              голос диктора                                                   незнайомий ;
              характер подання                                              одноразовий;
              час на прослуховування та переказ                12-15 хвилин;

2)    Бесіда:

        тематика                                                             пройдена;
        лексико-граматичний матеріал                        пройдений активно;
        відповіді на питання                                          розгорнуті та у вигляді коротких
                                                                                     повідомлень;
        ставлення питань                                               всі типи питань;

3)    Читання з повним охоплення змісту або читання й переклад (без словника):

текст з тематики І курсу                                   незнайомий;
граматичний матеріал                                       пройдений активно та рецептивно
лексичний матеріал                                           3-4 % незнайомих слів
                                                                             (інтернаціональні та
                                                                             утворені на основі словотвору);
                                                                            

             обсяг матеріалу                                                  1200 друкованих знаків;
             час на ознайомлення з текстом                        15 хвилин.

2.  Контроль знань активно засвоєного граматичного та лексичного матеріалу.       
     Переклад на англійську мову:
 
        текст                                                                    незнайомий     
        обсяг матеріалу                                                  6-8 речень
        переклад                                                              усний, без підготовки

ІІІ. Мовний матеріал, на базі якого розвиваються зазначені
 навички і уміння студентів І курсу.


І. ФОНЕТИКА.

Звукова будова англійської мови та її порівняння із звуковою будовою російської, української мов. Поняття про фонетичну транскрипцію. Поняття про довготу та короткість голосних звуків, наявність дифтонгів. Аспірація та недопустимість палаталізації англійських приголосних. Недопустимість заміни дзвінких приголосних їх глухими відповідниками та навпаки.
Літера та алфавіт. Поняття про склад. Наголошені й ненаголошені склади. Особливість англійського наголосу. Відкриті, акриті, напівзакриті склади. Складоподіл і основні правила читання голосних та приголосних, буквосполучень.
Поняття про інтонацію та Ії функції. Компоненти інтонації. Смислова група. Фразовий наголос, ритмічність, поступово спадна шкала, висхідне та спадне мелодійне завершення. Інтонаційні моделі фраз різного комунікативного типу: розповідного типу, всі типи питань, прохання, наказ, вигуки.

ІІ. ЛЕКСИКА І СЛОВОТВІР.

Запас активної лексики студентів І курсу складає 900-1000 загальновживаних лексичних одиниць, що використовуються в галузі спілкування на поширені теми:
 
•    Життя і побут студента;
•    Розпорядок дня;
•    Інститут;
•    Місто;
•    Подорож ;
•    Географічне розташування  країни.

 
Активізація та поширення засвоєного в середньому навчальному закладі запасу лексики (400-500 одиниць) до зазначеного вище обсягу здійснюється на матеріалі підручників та навчальних посібників. Рецептивна лексика накопичується в результаті роботи над цілеспрямовано відібраними текстами, що містять у собі загальновживану лексику та, частково, термінологію за фахом широкого профілю у роботі творчого характеру та у процесі додаткового читання.
    Матеріалом щодо оволодіння словотворенням виступає:
          І. Афіксація.
Суфікси:
іменників: -er/or, -ness, -tion (ion, ation);
прикметників: -ful, -less, -ic, -al, -ish;
числівників: -th, -teen, -ty;
               прислівників: -ly;
 Префікси:
прикметників: un-
дієслів : re-
ІІ. Словоскладання. Тип складання слів: основа іменника +основа іменника     (classroom, newspaper).

ІІІ. ГРАМАТИКА

Активний мінімум
Структура речення.
  Структура простого речення. Порядок слів у розповідному, питальному, спонукальному та заперечному реченні. Типи питань. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення. Сполучники сурядності та підрядності. Підрядні речення місця, часу, умови, додаткові, означальні.
Речення, що вводяться десемантизованим there , та їх переклад на рідну мову. Речення, що вводяться займенником it , та їх переклад рідною мовою.

Частини мови: їх форми та функції
 
1 семестр
•    Іменник. Форми множини, присвійний відмінок, рід іменників.
•    Артиклі (означений, неозначений, нульовий). Вживання артикля з географічними назвами.
•    Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Звороти типу: as…as, not so…as, the more…the better.
•    Прислівник (ступені порівняння).
•    Займенник (особові, вказівні, присвійні, питальні, неозначені та їх похідні).
•    Допоміжні дієслова (to be, to have).
•    Безособові та неозначено - особові речення
•    Займенник (зворотні, взаємні, відносні, неозначені та їх похідні).
•    Числівники (кількісні, порядкові, дробові).
•    Прийменники ( напрямку, руху).
•    Сполучники
•    Дієслово. Форми Indefinite, Continuous, Perfect (Present, Past, Future). Наказовий спосіб у стверджувальній та заперечній формах.
Творчі завдання
Пошук
Перекладач
BBS News
Форма входу

Copyright MyCorp © 2020